คณะกรรมการสมาคม


 
 
นายวรวุฒิ ตุ้ยดง
ที่ปรึกษาสมาคม
 
 
 
นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์
นายกสมาคม
 
 
 
นายธนพนธ์ ศรีสวัสดิ์
อุปนายกสมาคม
 
 
 
นายชัชศ์ณัฐ วงศ์ประเสริฐ
เลขานุการ
 
 
 
นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์
เหรัญญิก
 
 
 
นายณัฐเศรษฐ์ อภิเดชวรพงศ์
กรรมการ
 
 
นางสาวฐิติรัตน์ เอื้อจริง
กรรมการ
 
 
นายกฤษฎา ปันสีทอง
กรรมการ
 
 
นางสาวเบญจวรรณ เบญกรณ์
กรรมการ
 
 
นายอุเทน วงศ์ไชย
กรรมการ